Algemene voorwaarden

Zowel u als Andalucia Dreams vinden hierin de rechten en plichten. Na een reservering van een accommodatie bij Andalucia Dreams, bevestigt u met de voorwaarden van onze organisatie akkoord te gaan.

TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties die worden verhuurd door Andalucia Dreams.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Andalucia Dreams wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.


1.BEGRIPSBEPALING

De huurder: de persoon die met Andalucia Dreams een overeenkomst sluit met betrekking tot huur en gebruik van accommodatie.

De gebruiker of gast: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.

De eigenaar: De wettelijke eigenaar van de accommodatie, welke deze mag verhuren en/of degene die gemachtigd is om de accommodatie te verhuren.

De beheerder: De door de eigenaar aangestelde persoon voor het beheren van de accommodatie. De beheerder is meestal in het bezit van de sleutel.

De overeenkomst: dit is de boeking waarvoor boekingskosten zijn verschuldigd.

De reissom: De huursom vermeerderd met toeslagen, verzekeringen en borgsom.


2. RESERVERINGEN

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder van het aanbod van Andalucia Dreams. Het moment waarop de huurder de voor de reservering noodzakelijke gegevens aan Andalucia Dreams schriftelijk, persoonlijk dan wel telefonisch kenbaar maakt, geldt als moment van aanvaarding.

De huurder die namens of ten behoeve van anderen een overeenkomst aangaat, is jegens Andalucia Dreams hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeien.

2.2 Andalucia Dreams is namens de verhuurder gerechtigd een boeking te weigeren in verband met de te jeugdige leeftijd en de omvang van een groep huurders.

2.3 Wanneer Andalucia Dreams een reservering in behandeling neemt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een schriftelijke reserveringsbevestiging via mail, als de door u gewenste accommodatie vrij is. Na het versturen van de reserveringsbevestiging door Andalucia Dreams is de overeenkomst tot stand gekomen.

2.4 In de reserveringsbevestiging worden de naam en contactgegevens van de huurder vermeld, alsmede het aantal personen dat in de gehuurde accommodatie zal verblijven. Ook de huurperiode wordt vermeld.

2.5 Indien de bevestiging onjuistheden bevat, dient de huurder daarvan binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging melding te maken bij Andalucia Dreams.

2.6 Herroepingsrecht: Andalucia Dreams wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.


3. BETALING DOOR DE HUURDER

3.1 De aanbetaling bedraagt een percentage van de totale huursom en dient door Andalucia Dreams daadwerkelijk te zijn ontvangen binnen de 7 dagen na dagtekening van de reserveringsbevestiging. Het percentage bedrag staat vermeld op de reserveringsbevestiging en op de presentatie van de gekozen accommodatie. De premie van een eventuele annuleringsverzekering of reisverzekering moet ook binnen de 7 dagen voldaan te worden.

3.2 Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode in het bezit te zijn van Andalucia Dreams.

3.3 Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf moet de gehele reissom ineens voldaan worden, binnen 14 dagen na datum van de bevestiging.

3.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Andalucia Dreams u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Andalucia Dreams zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Andalucia Dreams als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Andalucia Dreams in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken.


4. ANNULERING, WIJZIGING, IN-DE-PLAATSSTELLING DOOR DE HUURDER

4.1 Annuleringen dienen altijd via mail bevestigd te worden onder bijvoeging van de reserveringsbevestiging. Na ontvangst van de annulering zendt Andalucia Dreams een annuleringsbevestiging.

4.2 Per accommodatie gelden specifieke annuleringsvoorwaarden, zoals vermeld in de online presentatie van het eigendom op de website van Andalucia Dreams en in de reserveringsbevestiging.

4.3 In alle gevallen is de huurder bij een annulering binnen de 42 dagen voor aanvang van de huurperiode de volledige huursom verschuldigd, ook in het geval dat deze nog niet is voldaan. Wij raden u dan ook aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

4.4 In geval de huurder de reservering wil wijzigen na 2 werkdagen na dagtekening van de reserveringsbevestiging dan kan Andalucia Dreams 20 euro bij de huurder in rekening brengen.


5. ANNULERING, WIJZIGING DOOR ANDALUCIA DREAMS

5.1 Andalucia Dreams behoudt zich het recht voor om wegens grondige en gewichtige redenen de gehuurde accommodatie te annuleren of te wijzigen. Onder grondige redenen worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere verbondenheid van Andalucia Dreams aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Andalucia Dreams biedt in dat geval een alternatief aan de huurder zover dat mogelijk is. De huurder dient binnen 3 werkdagen na ontvangst van bericht over de wijziging bekend te maken als hij hiervan geen gebruik wil maken. Het reeds betaalde bedrag van de huur zal aan de huurder worden geretourneerd.

5.2 Indien de oorzaak van de annulering of wijziging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder.


6. OVERMACHT EN WIJZIGING

6.1 In het geval Andalucia Dreams (al dan niet tijdelijk) niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal Andalucia Dreams binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor een andere accommodatie, andere periode etc.).

6.2 Overmacht aan de zijde van Andalucia Dreams bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Andalucia Dreams, daaronder mede begrepen blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

6.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Andalucia Dreams het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Andalucia Dreams zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.


7. OPZEGGING

7.1 Andalucia Dreams heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.


8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Andalucia Dreams aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge de huur/het gebruik van accommodatie en/of andere faciliteiten van Andalucia Dreams, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Andalucia Dreams of (één van) haar werknemers.

8.2 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Andalucia Dreams is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

8.3 Andalucia Dreams is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

8.4 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie of de accommodatie ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden.

8.5 U vrijwaart Andalucia Dreams voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in de accommodatie bevinden.

8.6 Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst dienen door de huurder direct ter plaatse aan de eigenaar/beheerder van de accommodatie of aan Andalucia Dreams kenbaar te worden gemaakt teneinde de eigenaar/beheerder of Andalucia Dreams in de gelegenheid te stellen om ter plaatse dan wel zo spoedig mogelijk tot een redelijke oplossing te komen. Tekortkomingen die niet direct of binnen de huurperiode kunnen worden opgelost dienen onverwijld en schriftelijk aan Andalucia Dreams te worden aangemeld.


9. AANSPRAKELIJKHEID HUURDER(S)

9.1 De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de accommodatie voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, als deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de huurder en/of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden,dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.


10. ALGEMEEN

10.1 Het aantal personen dat verblijft in de gehuurde accommodatie mag niet het aantal overschrijden waarvoor gereserveerd is en zoals vermeld staat op de reserveringsbevestiging.

10.2 Het is de huurder niet toegelaten de accommodatie onder te verhuren of anderszins aan derden te geven of ter beschikking te stellen.

10.3 Aale aanbiedingen van Andalucia Dreams gedaan op internet, in brochures advertenties of andere publicaties zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. Herroeping zal binnen de 48 uur na aanvaarding door Andalucia Dreams geschieden. Kennelijke fouten en vergissingen in publicaties vaan Andalucia Dreams binden Andalucia Dreams niet.

10.4 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvaan, waarop deze huurvoorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Spaans recht van toepassing.

10.5 De voorwaarden en condities op de door de huurder ontvangen reserveringsbevestiging zijn leidend, ook als ze mochten afwijken van de algemene voorwaarden van Andalucia Dreams.

.

11. PRIVACY

11.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven.

11.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.